LENNOX EMEA

LENNOX EMEA

Warunki prawne

Presentation


Wydawcą niniejszej witryny internetowej (zwanej dalej „Witryną”) jest:
LGL FRANCE SAS
Capital of 37 029 000 € – 
RCS : 309 528 115 RCS Lyon
Rue des Albatros – ZI Les Meurières – BP71 – 69780 Mions – FRANCE – Tel. +33 (0)4 72 23 20 20

Webmaster: Patrick Garcin

Dyrektorem publikacji: Elodie Segaud

Hosting niniejszej Witryny zapewnia: LGL FRANCE SAS – Rue des Albatros – ZI Les Meurières – BP71 – 69780 Mions – FRANCE

Zasady korzystania


Wprowadzenie

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny proszę uważnie przeczytać niniejsze Zasady korzystania, które zawierają ogólne warunki umowne mające zastosowanie do Witryny dostępne w części Warunki prawne.

Akceptacja zasad korzystania

Rozpoczynając i kontynuując korzystanie z niniejszej Witryny, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze Zasady korzystania oraz wszystkie zasady i warunki w nich zawarte albo wszystkie zasady i warunki, do których zamieszczono odniesienia.Jeżeli użytkownik nie wyraża zgodny na część lub całość obowiązków lub Warunków korzystania albo warunków w nich zawartych, jest proszony o niekorzystanie z niniejszej Witryny.

Zmiana witryny internetowej i warunków korzystania

Możemy zmienić bez uprzedzenia i w dowolnym momencie część lub całość Witryny albo niniejszych Zasad korzystania. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać Zasady korzystania i wszelkie warunki, do których zamieszczono odniesienie, aby posiadać aktualne informacje na temat mających do niego zastosowanie warunków.Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian niniejszych Zasad korzystania lub Witryny oznacza akceptację zmian.

Własność intelektualna

Użytkownik wyraźnie akceptuje fakt, że jesteśmy wyłącznym właścicielem wszystkich elementów Witryny, w tym tekstów, zdjęć, ilustracji, plików wideo, audio, wzornictwa, wyglądu, struktury, koncepcji, znaków towarowych, logo, rozwiązań technicznych i graficznych, baz danych, oprogramowania, kodów źródłowych dostępnych w Witrynie lub przepływających przez Witrynę. Podany wykaz nie jest wyczerpujący.Wszelkie powielanie, przedstawianie, przekształcanie, modyfikowanie, publikacja, przekazywanie, zmiana, zamieszczanie na innej stronie internetowej, wykorzystywanie handlowe lub całkowite albo częściowe wykorzystywanie niniejszej Witryny albo jej dowolnego elementu, w jakikolwiek sposób lub za pomocą jakiegokolwiek nośnika jest surowo zabronione.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde nieuprawnione wykorzystanie Witryny lub zawartych w niej treści lub informacji, które stanowi naruszenie podlegające karze z art. L. 335-2 francuskiego kodeksu własności intelektualnej.Ten sam zakaz dotyczy baz danych, jeżeli takowe znajdują się w Witrynie, które są chronione postanowieniami art. L. 341-1 i nast. francuskiego kodeksu własności intelektualnej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie powielanie lub pozyskiwanie baz danych.Niniejsze postanowienie nie może być interpretowane jako ograniczenie wszelkich innych możliwości dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za nieuprawnione korzystanie z Witryny lub jej treści.

Odpowiedzialność i dostęp do witryny internetowej

Wszelkie dane, informacje i publikacje dostępne w Witrynie lub pobierane z Witryny mają charakter informacyjny nie są wyczerpujące. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności lub terminowości informacji dostępnych w Witrynie. Informacje w niniejszej Witrynie mogą zawierać techniczne niedokładności lub błędy typograficzne. Informacje mogą być okresowo zmieniane, a zmiany zostaną uwzględnione w nowej wersji.Nie możemy zagwarantować, że Witryna jest wolna od usterek, błędów lub wad ani że mogą one zostać naprawione, ani też że Witryna będzie działać bez przerw lub usterek i będzie kompatybilna z każdym rodzajem sprzętu.Użytkownik oświadcza, że posiada umiejętności, zasoby i wiedzę, które są niezbędne do korzystania z Witryny. Użytkownik oświadcza również, że ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo nienaruszalności swoich danych, swojego sprzętu i oprogramowania, kiedy korzysta z Witryny.LGL FRANCE nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające z korzystania z Witryny, treści Witryny lub wszelkich innych elementów dostępnych na serwerach zapewniających hosting Witryny.Zastrzegamy sobie prawo zmiany, zakończenia, zawieszenia lub przerwania dostępu do wszystkich części Witryny, w tym treści, funkcji i godzin dostępności bez żadnych ograniczeń, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, bez względu na powód i wyłącznie według własnego uznania,. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niedostępność Witryny.

Poufność

Dane osobowe przekazywane lub gromadzone za pośrednictwem Witryny są używane wyłącznie zgodnie z naszą polityką prywatności oraz niniejszymi Zasadami korzystania i podlegają polityce prywatności opublikowanej w Witrynie.

Łącza do innych witryn internetowych

Witryna zapewnia dostęp do innych witryn za pomocą hiperłączy. Nie zarządzamy tymi witrynami i nie możemy kontrolować ich treści. W konsekwencji nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść tych witryn ani za gromadzenie i przesyłanie danych osobowych, instalowanie plików cookie lub wszelkie inne podobne procesy.